Ben jij de UvA-student die het verschil gaat maken?

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam zoekt een studentassessor voor het academisch jaar 2020-2021.

Over de studentenmedezeggenschap aan de UvA

De studentenraad is het democratisch gekozen inspraakorgaan voor studenten. De studentenraden behartigen de belangen van studenten. In totaal zijn er acht studentenraden: zeven facultaire en één centrale studentenraad. De Centrale Studentenraad (CSR) is het centrale medezeggenschapsorgaan voor studenten en heeft inspraak op o.a. regelingen voor studenten en de begroting, huisvestingsplannen en de bevordering van de goede gang van zaken binnen de universiteit in het algemeen.

De studentassessor van de UvA

Na de Maagdenhuis bezetting uit 2015 is een centrale studentassessor ingesteld. De studentassessor is aanwezig bij de vergaderingen van het College van Bestuur en adviseert het College over onderwijs- en studentgerelateerde thema’s. De assessor staat in nauw contact met de CSR en andere groepen in de studentengemeenschap om voeling te houden met wat er leeft onder studenten. De assessor heeft geen rol in formele (mede)zeggenschap en heeft dus geen advies- of instemmingsrecht.

Wat doe je als studentassessor?

Als studentassessor woon je de CvB-vergaderingen bij en neem je in het CvB deel aan de beraadslaging over het te voeren beleid. De focus ligt daarbij op onderwijs- en studentgerelateerde onderwerpen. Binnen het CvB  belicht je de voorgelegde besluiten en adviseer je het CvB vanuit jouw perspectief als student. Dit zorgt ervoor dat in een vroegtijdig stadium rekening wordt gehouden met een onderwijs- en studentenperspectief.

Je neemt eveneens deel aan vergaderingen van de Universitaire Commissie Onderwijs, het CBO en het Universiteitsforum om te adviseren over het (onderwijs)beleid.

Verder houd je nauw contact met studenten binnen en buiten de medezeggenschap. Je onderhoudt een goede werkrelatie met de Centrale Studentenraad. Je bent aanwezig bij vergaderingen van de CSR en blijft zo goed aangesloten bij belangen en meningen van de medezeggenschap. Je informeert de Centrale Studentenraad en het College van Bestuur wederkerig.

Wat zijn je verantwoordelijkheden?

 • Een studentenstem laten horen in CvB;
 • voeling houden met de studentengemeenschap;
 • overleggen met betrokken partijen;
 • contact onderhouden met de facultaire student assessoren.

Wat bieden we jou?

Je bent in de gelegenheid de belangen van studenten van de UvA te vertegenwoordigen en doet bestuurservaring op het hoogste niveau op. Ook krijg je een vergoeding die passend is bij de verantwoordelijkheden die je krijgt.

Waaraan moet je voldoen?

 • Je staat ingeschreven als student aan de UvA;
 • in het collegejaar 2020-2021 ben je geen actief lid van een studentenbestuur, -vakbond of medezeggenschapsraad.

Je bent de ideale kandidaat als je de volgende kennis, ervaring en eigenschappen hebt:

 • passieve en actieve kennis van de Nederlandse en Engelse taal;
 • grondige kennis van en een brede blik op de UvA;
 • bij voorkeur medezeggenschapservaring en/of bestuurservaring op een ander terrein;
 • goede communicatievaardigheden;
 • het vermogen om je snel complexe materie eigen te maken;
 • kennis van grote actuele dossiers;
 • planningsvaardigheden en een grote mate van zelfstandigheid.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met:

Benoeming

Benoeming vindt plaats door het College van Bestuur, op voordracht van een benoemingsadviescommissie, en rekening houdend met diversiteit. In de benoemingsadviescommissie hebben twee studenten zitting, deze studenten worden aangedragen door de CSR, hiervan is er één CSR-lid en één niet CSR-lid. Daarnaast zit er in de commissie een lid uit het College van Bestuur en een lid uit de Raad van Toezicht.

Het betreft een benoeming voor de duur van een jaar, van  1 september 2020 tot en met 31 augustus  2021 in principe voor 32 uur per week. De vergoeding bedraagt €2.049 bruto per maand bij full time dienstverband. Cao Nederlandse Universiteiten), op basis van 38 uur per week. Op deze functie is het UFO-profiel P&O-adviseur van toepassing. Inschaling geschiedt op basis van opleiding en/of ervaring.

Sollicitatie

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Kom in actie en reageer op deze vacature. Sollicitaties zijn welkom tot uiterlijk 5 april a.s. soliciteer hier

 • Amsterdam UMC, location Vumc/AMC
 • Amsterdam
 • fulltime